ประวัติ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง

 ดร.สมนึก ศรีปลั่ง เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2474 ที่ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรคนโตของ

ขุนพรพลารักษ์ (พร ศรีปลั่ง) และนางคล้อย ศรีปลั่ง

ดร.สมนึก ศรีปลั่ง ได้รับการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรียนประชาบาล วัดหนองจอก ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ที่เป็นบ้านเกิด และได้ศึกษาชั้นมัธยมในจังหวัดเพชรบุรี ต่อมาจึงเข้ามาศึกษาชั้นเตรียมอุดมในกรุงเทพ ฯ ที่โรงเรียนสีตบุตรบำรุง

เมื่อจบการศึกษาชั้นเตรียมอุดมได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกัน ได้รับปริญญากสิกรรมและ

สัตวบาลบัณฑิต กสิกรรมและสัตวบาลมหาบัณฑิตตามลำดับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตและเศรษฐศาสตร์

มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อมาได้รับทุนจากรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อที่ Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้รับปริญญาเอก (Ph.D.) ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

ชีวิตการทำงานส่วนใหญ่ อยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษียณอายุราชการที่องค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ (FAO)

 

พ.ศ. 2501-2511    หัวหน้าแผนกวิภาคผลิตผลเกษตรกรรม (ชั้นโท) กองเศรษฐกิจการเกษตร 

พ.ศ. 2511-2513    นักเกษตรเอก กองการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2513-2518    หัวหน้ากองเศรษฐกิจการเกษตร (ชั้นเอก) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2518             ผู้อำนวยการกอง กองเศรษฐกิจการเกษตร (เศรษฐกร 7)

พ.ศ. 2518-2519    ลาไปปฏิบัติงานที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2519-2522    ผู้อำนวยการกอง กองเศรษฐกิจการเกษตร (เศรษฐกร 7-8) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2522-2530    เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นักบริหาร 10) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2528-2529    ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในตำแหน่งที่ปรึกษา

                             ด้านการวางแผนการเกษตรที่ประเทศ Solomon lsland เป็นเวลา 6 เดือน

พ.ศ. 2531              ปฏิบัติราชการในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พ.ศ. 2531              ลาออกจากราชการไปประจำทำงานที่องค์การอาหารและ เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม ประเทศอิตาลี

พ.ศ. 2531-2534    ปฏิบัติงาน FAO ที่ประเทศเนปาล

พ.ศ. 2534-2535    ปฏิบัติงาน FAO ที่ประเทศอินโดนีเซีย

พ.ศ. 2535             เกษียณอายุการทำงานที่ FAO

พ.ศ. 2546             ถึงแก่กรรม ที่โรงพยาบาลชลประทาน