ผลงาน ดร.สมนึก

 

Agricultural sector analysis planning

Planning the economic development for Agriculture

Policies for increasing food production

Potentials in the economic development of Thailand

Seminar on agricutural development planning in Thailand 1975

The demand of rice for domestic consumption

ความยากจนของเกษตรกรและแนวทางแก้ไข

บทบาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบการทำฟาร์มภาคใต้

ระบบการวิจัยการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

รัฐบาลกับเป้าหมายในการพัฒนาการประมง

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ

แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย